20.09.2022: KOMUNIKAT ZARZĄDU TKKF UKLEJNA


Informujemy, że Zarząd Ogniska TKKF Myślenice, działając na podstawie § 17 w zw. z § 16 pkt 2 Statutu, 31 sierpnia 2022r. podjął uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków wszystkich nieaktywnych członków, którzy nie opłacili rocznych składek członkowskich przez 24 miesiące. Uchwała dostępna jest do wglądu w siedzibie TKKF.

 

Zarząd TKKF Ogniska Uklejna w Myślenicach

 

06.09.2022:  WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE


 

ZAWIADOMIENIE o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków Ogniska TKKF „Uklejna”

 

Zarząd Stowarzyszenia TKKF Ognisko Uklejna w Myślenicach zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. o godzinie 17:00 w Myślenicach przy ul. Jordana 5 – sala restauracji STEK.

 

Proponowany Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Ogniska TKKF "Uklejna" w dniu 28 września 2022 r.  

 

1. Otwarcie zebrania - powitanie gości

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przedstawienie zmian statutu Ogniska.

4. Przyjęcie regulaminu obrad,

5. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta

6. Wybór Komisji :

     - Mandatowo-Wyborczej

     - Uchwał i Wniosków

     - Skrutacyjnej

7. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Ogniska z działalności za okres kadencji 2018 - 2022.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Ogniska z działalności za okres kadencji 2018 - 2022 .

9. Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2021 rok.

10. Dyskusja

11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Ogniska.

12. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej,

13. Wybory :

      - Zarządu Ogniska

      - Komisji Rewizyjnej Ogniska

      - Delegata na Wojewódzki Zwyczajny Zjazd Delegatów Małopolskiego TKKF

      - Członka Ogniska TKKF „Uklejna” rekomendowanego do władz wojewódzkich Małopolskiego TKKF

14. Przyjęcie programu działania Ogniska TKKF „Uklejna" na okres kadencji 2022-2026.

15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - głosowanie nad przedstawionymi przez komisję projektami uchwał i wniosków.

17. Ukonstytuowanie się władz Ogniska TKKF „Uklejna" :

     - Zarządu, 

     - Komisji Rewizyjnej

18. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

 

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin na 28 września 2022 r. na godz. 17:15.

 

Zarząd TKKF Ogniska Uklejna w Myślenicach

 

01.03.2022:  KOMUNIKAT ZARZĄDU TKKF UKLEJNA 


Zarząd TKKF uprzejmie przypomina swoim Członkom, że termin zapłaty składek rocznych upływa 31 marca.

Zgodnie z §16 pkt 2 Statutu z chwilą ustalenia nieopłacenia składek członkowskich przez okres 24 miesięcy Zarząd dokonuje wykreślenia z rejestru członków. 

 

05.12.2021: TRENINGI BADMINTONA DLA DZIECI


TKKF UKLEJNA rozpoczyna zajęcia dla dzieci z Badmintona. Więcej informacji mozna znaleźć tutaj: Szkola badmintona - dzieci

 

BIURO TKKF


Biuro TKKF jest czynne w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz: 17:00-19:00.

Zarząd TKKF Ogniska Uklejna w Myślenicach